Organizacje pozarządowe

Jeśli działasz aktywnie i chcesz realizować przedsięwzięcia wspólnie z innymi, działanie w organizacji pozarządowej może być dla ciebie dobrym rozwiązaniem.

Co to takiego?

Organizacje pozarządowe to instytucje zajmujące się m.in. działalnością na rzecz społeczności lokalnych. Nazywa się je trzecim sektorem, w odróżnieniu od sektora publicznego i biznesowego. Mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale nie działają w celu osiągnięcia zysku. Najbardziej powszechne to fundacje i stowarzyszenia.

Warszawskie NGO

(ang. non-governmental organization)
W Warszawie zarejestrowanych jest około 13 tys. organizacji pozarządowych, spośród których aktywnie działa 9–10 tys. Specjalizują się one w sporcie, kulturze, edukacji i pomocy społecznej. Ich działania skierowane są do mieszkanek i mieszkańców stolicy, ale często także do osób przyjezdnych.

Czym zajmują się organizacje?

NGO kojarzone są głównie z działalnością dobroczynną, zbiórkami datków lub możliwością przekazania takim organizacjom 1% z naszych podatków. Tymczasem pole ich aktywności jest bardzo szerokie, m.in.:

›› prowadzą jadłodajnie, noclegownie, schroniska dla bezdomnych, domy samopomocy, teatry, galerie, wydawnictwa, miejsca aktywności lokalnej, uniwersytety trzeciego wieku, zajęcia dla seniorów i świetlice środowiskowe;
›› organizują festiwale, konkursy, wydarzenia artystyczne, pikniki rodzinne, zawody sportowe, spływy kajakowe, olimpiady młodzieży, wyjazdy wakacyjne oraz zajęcia dla dzieci spędzających lato i zimę w mieście;
›› zajmują się ochroną zabytków, wspieraniem działań sąsiedzkich, działalnością ekologiczną oraz ochroną zwierząt;
›› udostępniają przestrzeń mieszkańcom;
›› prowadzą punkty zapewniające nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkanek i mieszkańców, przychodnie lekarskie dla osób bezdomnych i ubogich.

Organizacjami pozarządowymi są również ochotnicze straże pożarne oraz parafie.

Szukasz informacji?

Skorzystaj z wyszukiwarek w bazach NGO: bazy.ngo.pl.

Chcesz sprawdzić, czy dana organizacja realizuje zadania m.st. Warszawy i jest dofinansowywana przez Urząd m.st. Warszawy? Przeszukaj Internetową Księgę Dotacji: ngo.um.warszawa.pl/internetowa-ksiega-dotacji.

Własna organizacja

Prowadząc własną organizację pozarządową, otrzymuje się możliwość korzystania z wielu uprawnień, których nie ma grupa nieformalna lub komitet społeczny. Jako NGO można korzystać ze środków publicznych, otrzymywać darowizny, zatrudniać pracowników, współpracować z wolontariuszami, ubiegać się o 1% podatku (po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego) i zwolnienie z płacenia podatku dochodowego.

Organizacje jako partner dla urzędu

Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla Urzędu m.st. Warszawy. Prezydent m.st. Warszawy już w 2005 roku powołał swojego Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prężnie działają też komisje dialogu społecznego i Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Urząd m.st. Warszawy wspiera organizacje pozarządowe również finansowo. W 2018 roku na ten cel wydano 167 milionów złotych, w wyniku czego powstało dużo wieloletnich projektów odpowiadających na potrzeby społeczne oraz aktywizujących mieszkanki i mieszkańców.

Skip to content