Kto jest kim w mieście?

Struktura miasta

Dzielnice i urzędy dzielnic

Podstawowym szczeblem zarządzania miastem są urzędy dzielnic, w których mieszkanki i mieszkańcy mogą załatwić sprawy urzędowe. To również najbliższa im instytucja władzy, która zajmuje się ich podstawowymi potrzebami i sprawami lokalnymi, takimi jak:

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. W każdej z nich działa rada dzielnicy, burmistrz oraz zarząd dzielnicy. Rada dzielnicy kontroluje pracę zarządu i decyduje o najważniejszych sprawach dzielnicy. Jeśli mieszkanka lub mieszkaniec mają sprawę, pytanie lub uwagę dotyczącą miasta, mogą skontaktować się z jej członkiniami i członkami – radnymi. Burmistrz razem z zarządem wykonują to, co postanowi rada dzielnicy i odpowiadają za zarządzanie danym terenem oraz pracę urzędu dzielnicy.

Dzielnice Warszawy

Rada m.st. Warszawy

Najważniejszą instytucją władzy są Rada Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Rada decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych przez mieszkanki i mieszkańców w wyborach samorządowych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członkiń i członków przewodnicząca lub przewodniczący, który razem z wiceprzewodniczącymi tworzy prezydium rady.

Do zadań Rady m.st. Warszawy należą m.in.:

Pamiętaj!

Sesje Rady m.st. Warszawy są otwarte dla publiczności i zawsze możesz na taką sesję przyjść. Możesz też oglądać transmisje w internecie. Informacje i harmonogram sesji znajdziesz na: radawarszawy.um.warszawa.pl.

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy wykonuje to, co postanowi Rada m.st. Warszawy, zarówno w sprawach dotyczących gminy, jak i powiatu warszawskiego. Do jego zadań zaliczają się m.in.:

Część swoich zadań prezydent realizuje za pośrednictwem m.in.:

Prezydent określa regulamin pracy Urzędu m.st. Warszawy. Jest w nim zapisane, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędu są biura, które decydują o sprawach na terenie całej Warszawy. To np. Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Ochrony Środowiska.

wpm_bip

Regulamin i schemat organizacyjny urzędu oraz statut miasta dostępne są na: bip.warszawa.pl.

Podsumowując, Warszawa zarządzana jest z dwóch poziomów – miejskiego i dzielnicowego. O sprawach miasta decyduje Rada m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy. Natomiast kwestiami lokalnymi i tymi, które bezpośrednio dotyczą mieszkanek i mieszkańców, zajmują się rady i zarządy dzielnic oraz burmistrzowie.

Pamiętaj, jako mieszkanka lub mieszkaniec masz wpływ na to, kto zarządza miastem. Wszystkie osoby pełnoletnie, uprawnione do głosowania i zameldowane w Warszawie mogą brać udział w wyborach samorządowych, w trakcie których wybierają:

›› radnych m.st. Warszawy;
›› Prezydenta m.st. Warszawy;
›› radnych dzielnicy;
›› radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz dzielnicy razem z członkiniami i członkami zarządu dzielnicy wybierani są przez mieszkanki i mieszkańców pośrednio. To znaczy, że wybierają ich radne i radni dzielnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach samorządowych. Kadencje rad, zarządów, burmistrzów i prezydenta trwają pięć lat.

Od 2002 roku miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu, która jest podzielona na 18 dzielnic.

Skip to content