Kto jest kim w mieście?

Struktura miasta

Dzielnice i urzędy dzielnic

Podstawowym szczeblem zarządzania miastem są urzędy dzielnic, w których mieszkanki i mieszkańcy mogą załatwić sprawy urzędowe. To również najbliższa im instytucja władzy, która zajmuje się ich podstawowymi potrzebami i sprawami lokalnymi, takimi jak:

 • inwestycje, np. remonty dróg i ścieżek rowerowych, budowa basenu, rewitalizacja parku;
 • działalność przedszkoli, szkół, ośrodków sportu i rekreacji, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, bibliotek, żłobków;
 • utrzymywanie czystości i porządku;
 • działalność kulturalna;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • ochrona środowiska i zwierząt;
 • utrzymanie miejsc pamięci narodowej;
 • prowadzenie spisu ludności i rejestru działalności gospodarczej;
 • wydawanie dowodów osobistych;
 • rejestracja pojazdów i wydawanie prawa jazdy;
 • pobieranie podatków i opłat lokalnych;
 • zarządzanie lokalami i nieruchomościami położonymi w dzielnicy.

Warszawa podzielona jest na 18 dzielnic. W każdej z nich działa rada dzielnicy, burmistrz oraz zarząd dzielnicy. Rada dzielnicy kontroluje pracę zarządu i decyduje o najważniejszych sprawach dzielnicy. Jeśli mieszkanka lub mieszkaniec mają sprawę, pytanie lub uwagę dotyczącą miasta, mogą skontaktować się z jej członkiniami i członkami – radnymi. Burmistrz razem z zarządem wykonują to, co postanowi rada dzielnicy i odpowiadają za zarządzanie danym terenem oraz pracę urzędu dzielnicy.

Dzielnice Warszawy

Rada m.st. Warszawy

Najważniejszą instytucją władzy są Rada Miasta Stołecznego Warszawy i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Rada decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania prezydenta. Zasiada w niej 60 radnych wybieranych przez mieszkanki i mieszkańców w wyborach samorządowych. Pracami rady kieruje wybierany spośród jej członkiń i członków przewodnicząca lub przewodniczący, który razem z wiceprzewodniczącymi tworzy prezydium rady.

Do zadań Rady m.st. Warszawy należą m.in.:

 • uchwalanie statutu miasta, czyli dokumentu określającego zakres i zasady działania miasta, rady i prezydenta;
 • uchwalanie budżetu i rozliczanie prezydenta z jego wykonania, tzn. ocena, czy pieniądze wydano tak, jak to zostało zaplanowane;
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wieloletniego planu inwestycyjnego;
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych, budowy pomników oraz nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.

Pamiętaj!

Sesje Rady m.st. Warszawy są otwarte dla publiczności i zawsze możesz na taką sesję przyjść. Możesz też oglądać transmisje w internecie. Informacje i harmonogram sesji znajdziesz na: radawarszawy.um.warszawa.pl.

Prezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy wykonuje to, co postanowi Rada m.st. Warszawy, zarówno w sprawach dotyczących gminy, jak i powiatu warszawskiego. Do jego zadań zaliczają się m.in.:

 • kierowanie pracą Urzędu m.st. Warszawy;
 • zarządzanie instytucjami miejskimi;
 • realizowanie budżetu miasta;
 • wykonywanie uchwał i postanowień Rady m.st. Warszawy;
 • gospodarowanie własnością miasta;
 • dbałość o bezpieczeństwo;
 • reprezentowanie i promocja miasta.

Część swoich zadań prezydent realizuje za pośrednictwem m.in.:

 • zastępców prezydenta;
 • sekretarza;
 • skarbnika;
 • burmistrzów dzielnic;
 • szkół, żłobków, przedszkoli, ośrodków sportu i rekreacji, Straży Miejskiej, Urzędu Pracy, Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni, Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Dróg Miejskich, a także ośrodków pomocy społecznej.

Prezydent określa regulamin pracy Urzędu m.st. Warszawy. Jest w nim zapisane, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi urzędu są biura, które decydują o sprawach na terenie całej Warszawy. To np. Biuro Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Ochrony Środowiska.

wpm_bip

Regulamin i schemat organizacyjny urzędu oraz statut miasta dostępne są na: bip.warszawa.pl.

Podsumowując, Warszawa zarządzana jest z dwóch poziomów – miejskiego i dzielnicowego. O sprawach miasta decyduje Rada m.st. Warszawy oraz Prezydent m.st. Warszawy. Natomiast kwestiami lokalnymi i tymi, które bezpośrednio dotyczą mieszkanek i mieszkańców, zajmują się rady i zarządy dzielnic oraz burmistrzowie.

Pamiętaj, jako mieszkanka lub mieszkaniec masz wpływ na to, kto zarządza miastem. Wszystkie osoby pełnoletnie, uprawnione do głosowania i zameldowane w Warszawie mogą brać udział w wyborach samorządowych, w trakcie których wybierają:

›› radnych m.st. Warszawy;
›› Prezydenta m.st. Warszawy;
›› radnych dzielnicy;
›› radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz dzielnicy razem z członkiniami i członkami zarządu dzielnicy wybierani są przez mieszkanki i mieszkańców pośrednio. To znaczy, że wybierają ich radne i radni dzielnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach samorządowych. Kadencje rad, zarządów, burmistrzów i prezydenta trwają pięć lat.

Od 2002 roku miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu, która jest podzielona na 18 dzielnic.

Skip to content