Inicjatywa Lokalna

Inicjatywa lokalna

to działanie mieszkańców na rzecz poprawy swojego otoczenia, które Urząd Miasta wspiera poprzez dostarczenie potrzebnych materiałów czy usług.

Co to znaczy w praktyce?

Może to być np. namalowanie przez mieszkańców muralu, do którego Urząd dostarczy farb czy stworzenie przez mieszkańców ogrodu sąsiedzkiego, wsparte przez Urząd poprzez wypożyczenie sprzętu i kupno roślin.

 

 

inicjatywa1Krok 1: Pomysł na działanie

Zastanówcie się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej – być może potrzeba zagospodarować podwórko, odnowić lokal na klub osiedlowy lub postawić ławki na lokalnym skwerze? A może brakuje placu zabaw dla dzieci czy imprez integracyjnych dla sąsiadów?

 

W ramach inicjatywy lokalnej można realizować zadanie, które można wpisać w jeden z obszarów:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocji i organizacji wolontariatu.
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • rewitalizacji.

 

inicjatywa2Krok 2: Przygotowanie wniosku   

 

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać:

 • Precyzyjny opis planowanego działania w tym termin realizacji i dokładną lokalizacje.
 • Znaczenie realizacji zadania publicznego dla społeczności lokalnej – jakie jej potrzeby inicjatywa może zaspokoić.
 • Opis stanu przygotowania lub realizacji zadania publicznego – od opisu zorganizowanych spotkań na temat pomysłu na inicjatywę, po zdobyte już dokumenty i informacje jak harmonogram prac, kosztorys, projekty, mapy, plany, scenariusze, informacje o stanie prawnym nieruchomości itp.
 • Szacowane zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadania publicznego poprzez wkład pracy społecznej, wkład rzeczowy lub ew. finansowy.
 • Wycena wartości zaangażowania rzeczowego i finansowego po stronie m.st. Warszawy.
 • Podpisy minimum 2 wnioskodawców – wniosek składają mieszkańcy (przy składaniu wniosku nie ma obowiązku pełnoletniości) wniosek można też złożyć za pośrednictwem organizacji pozarządowej.
 • Dodatkowo warto zawrzeć listę osób popierających daną inicjatywę lokalną.

 

inicjatywa3 Krok 3: Ocena wniosku

 

Podczas oceny wniosku o inicjatywę lokalną brana jest pod uwagę:

 

 • Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej.
 • Stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego.
 • Wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego (wkład pracy społecznej jest najbardziej doceniany w inicjatywie lokalnej).
 • Stopień zaangażowania finansowego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego.
 • Dostępność inicjatywy i/lub jej rezultatów (oceniana zerojedynkowo).
 • Liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego (na podstawie załączonej listy poparcia).

WAŻNE! pozytywna ocena wniosku nie jest równoznaczna z jego realizacją.

 

inicjatywa4Krok 4: Ustalenie szczegółów realizacji inicjatywy

 

Urzędnicy wspólnie z wnioskodawcami na podstawie wniosku ustalają szczegóły realizacji inicjatywy lokalnej czyli:

 • podział zadań
 • harmonogram prac
 • kosztorys
 • treść umowy

 

Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej powinna określać:

 • okres obowiązywania umowy (może trwać od kilku dni do nawet kilku lat),
 • świadczenia każdej ze stron wraz z oszacowaniem ich wartości,
 • szczegółowe zadania i zobowiązania każdej ze stron,
 • zasady wzajemnej komunikacji, rozwiązywanie ewentualnych sporów,
 • odpowiedzialność za ewentualne szkody, sytuacje nieprzewidziane (w tym ewentualnie ubezpieczenie),
 • wzajemna kontrola realizacji zobowiązań,
 • rozliczenie realizacji inicjatywy,
 • tryb rozwiązania umowy,
 • tryb odpowiedzialności i kary umowne.


inicjatywa5
Krok 5: Realizacja inicjatywy

 

Przystępujecie do dzieła i realizujecie Wasz pomysł!

Pamiętajcie, że wszystkie materiały dotyczące inicjatywy lokalnej powstałe w jej ramach oraz wszystkie informacje i działania promocyjne powinny posiadać informacje iż:

Wydarzenie/projekt/zadanie XXX zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej we współpracy z Urzędem Dzielnicy XXX

albo znak graficzny do pobrania ze strony www.inicjatywa.um.warszawa.pl.

naklejka inicjatywa

 

inicjatywa6Krok 6: Przygotowanie sprawozdania

 

Od momentu zakończenia realizacji inicjatywy lokalnej w przeciągu 40 dni roboczych należy złożyć sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

Ważne, należy pamiętać, że jest to wspólne sprawozdanie wnioskodawców i urzędu miasta.

Sprawozdanie powinno składać się z dwóch części:

 • sprawozdania merytorycznego,
 • sprawozdania ze wzajemnych świadczeń.

 

 

KLUCZOWE INFORMACJE:

 • Nie ma określonego terminu składania wniosków o inicjatywę lokalną.
 • Nie ma limitu wartości kosztów urzędu miasta.
 • Urząd na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni, zaś termin realizacji zależy od wniosku (czas na ustalenie szczegółów, przygotowanie umowy, zakup  materiałów/usług).
 • W ramach inicjatywy lokalnej urząd miasta NIE PRZEKAZUJE bezpośrednio pieniędzy (dotacji).
 • Urząd miasta może zlecić i opłacić prace (np. budowlane), zapłacić na wynajem sprzętu (np. sceny czy nagłośnienia), kupić materiały (np. deski, kwiaty, nagrody).
 • Najczęściej za realizację inicjatywy ze strony urzędu miasta odpowiadają urzędy dzielnic.
 • Urząd miasta obowiązuje prawo zamówień publicznych (przetarg, wybór oferenta, konkurs).
 • Warto się zastanowić co się stanie po zakończeniu umowy – kto będzie dbał o efekt, czyja stanie się własnością?
 • Można realizować pomysły, które mieszczą się w katalogu zadań zapisanym w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Umowa  może być zawarta na okres dłuższy niż jeden rok kalendarzowy/budżetowy.
 • Mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

 

Do kogo zgłosić się o pomoc?

 

Koordynator ds. inicjatywy lokalnej – każda dzielnica posiada takiego koordynatora.  Tu można ich znaleźć -> www.inicjatywa.um.warszawa.pl/koordynatorzy

 

W ramach „Warszawa Lokalnie” działa Inkubator Inicjatywy Lokalnej, w którym uzyskasz wsparcie w przygotowaniu swojej inicjatywy, skonsultujesz wniosek i uzyskasz kluczowe informacje.

 

Zapraszamy też do kontaktu z animatorami Stołecznymi-Społecznymi, którzy działają w dzielnicach w ramach Warszawa Lokalnie i wspierają mieszkańców i mieszkanki w realizacji ich pomysłów. Dane kontaktowe do animatorów znajdziesz tu: www.warszawalokalnie.waw.pl/animatorzy.

 

Skąd pobrać wniosek?

http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/jak-zrealizowa-inicjatyw-wniosek-i-realizacja

 

Źródło:

Niezbędnik Aktywnych Mieszkańców

www.inicjatywa.um.warszawa.pl

Materiały do pobrania
 • OPIS PLIKU

  Działaj w swojej okolicy! Inicjatywa Lokalna w Warszawie - krok po kroku

 • OPIS PLIKU

  Kryteria oceny wniosku o inicjatywę lokalną